ردیف

نوع محصول

ویژگی

مدل

1

کولرگازی اسپلیت دیواری 9000 اینورتر

سرمایشی / گرمایشی با گاز R 410

KSA - 09HADG 

2

کولرگازی اسپلیت دیواری 12000اینورتر

سرمایشی / گرمایشی با گاز R 410

KSA- 12HADG

3

کولرگازی اسپلیت دیواری 18000اینورتر

سرمایشی / گرمایشی با گاز R 410

KSA - 18HADG

4

کولرگازی اسپلیت دیواری22000 اینورتر 

سرمایشی /گرمایشی با گاز R 410

KSA - 22HADG

5

کولرگازی اسپلیت دیواری 24000 اینورتر

سرمایشی / گرمایشی با گاز R 410

KSB-24HADG

6

کولرگازی اسپلیت دیواری9000 راندمان بالا 

سرمایشی / گرمایشی با گاز R 410

KSA-09HAG

7

کولرگازی اسپلیت دیواری12000 راندمان بالا 

سرمایشی / گرمایشی با گاز R 410  

KSA-12HAG

8

کولرگازی اسپلیت دیواری 18000راندمان بالا

سرمایشی / گرمایشی با گاز R 410

KSA-18HAG

9

کولرگازی اسپلیت دیواری 22000 راندمان بالا

سرمایشی / گرمایشی با گاز R410

KSA-22HAG

10

کولرگازی اسپلیت دیواری 24000 راندمان بالا

سرمایشی/گرمایشی با گازR410  

KSB-24HAG

11

کولرگازی اسپلیت دیواری 12000 حاره ای

سرمایشی/گرمایشی با گاز R22

KSA-12 HT3G

12

کولرگازی اسپلیت دیواری18000 حاره ای

سرمایشی/گرمایشی با گاز R22

KSA-18 HT3G

13

کولرگازی اسپلیت دیواری 24000 حاره ای

سرمایشی / گرمایشی با گاز R22

 KSB-24HT3G

14

 کولرگازی اسپلیت دیواری 30000 حاره ای

 سرمایشی/گرمایشی با گاز R22

KSB-30 HT3G 

15

 کولرگازی پنجره ای روتاری 18000حاره ای

 سرمایشی با گاز R22

 KWA-18 CT3G

16

 کولرگازی پنجره ای پیستونی 18000حاره ای

 سرمایشی با گاز R22

 KWA-18 CT3PG

17

کولرگازی اسپلیت ایستاده 60000 حاره ای

سرمایشی/گرمایشی با گاز R22

KFA-60 HT3SG