اجزاء اصلی تشکیل دهنده کولر های گازی

کولرهای گازی از دو بخش مکانیکی و الکتریکی تشکیل یافته اند :

الف- بخش اصلی مکانیکی شامل :

ب- بخش اصلی الکتریکی شامل: