تابلو برق: برق مورد نیاز بخشهای الکتریکی را تامین مینماید.